2__Modern_Life__Robert_Henri

Zheng He Tong Bao 1-cash Regular script large character

Zheng He Tong Bao 1-cash in regular script. Zheng He Tong Bao 1-cash in regular script (楷书). Large character variety, Chinese name Da Zi (大字). Cast under rule of emperor Hui Zong of Northern Song dynasty from AD1111 - 23.8mm /2.10g. Bought today @ dong_hua_zhai