30 octobre 2009

A very rare celadon-ground four-medaillon porcelain vessel, China, seals Qianlong chenhan and weijing weiyi and of the period.

A very rare celadon-ground four-medaillon porcelain vessel, China, seals Qianlong chenhan and weijing weiyi and of the period. H. 21/D.25,5 cm - Est. 60 000,00 € Poems: yewu jijia yandan - xiqiao yidai shuileng - qiulao bitian bai - hanliu fengye hong - yingfeng yao liu'an - chiyue zhao ca Provenance: Ehemals Sammlung Regal, New York Nagel Auctions. Asian Art. 30 October 2009 http://www.auction.de/